Ranny w wypadku

Lekkie obrażenia

Po każdym wypadku, nawet po drobnej stłuczce warto udać się do lekarza. Dlaczego? W momencie wypadku nasz organizm dostaje dużą dawkę adrenaliny, która ma pomóc w walce z niebezpieczeństwem i tamować ból. Fakt, że pół godziny po wypadku nic nas nie boli, nie oznacza że nic nam się nie stało. W wieloletniej praktyce naszej kancelarii często spotykaliśmy się z osobami, które miały stłuczkę samochodową a dopiero po kilku dniach zgłaszały się do lekarza z uwagi na silne bóle głowy lub szyi, drętwienie rąk, nudności. Urazy typu “smagnięcie biczem” (tzw. “whiplash”) bardzo łatwo zbagatelizować, a mogą one dość długo negatywnie wpływać na zdrowie, a nawet znacząco je pogorszyć.

Za każde uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia można żądać zadośćuczynienia pieniężnego. Niestety często ubezpieczyciel odmawia wypłaty zadośćuczynienia twierdząc, że skoro w dniu wypadku poszkodowany nie odczuwał bólu, to dolegliwości, które skłoniły go do wizyty u lekarza kilka dni później, nie mają związku z wypadkiem. Nasza kancelaria skutecznie polemizuje z takim stanowiskiem ubezpieczycieli. Tym niemniej warto zgłosić się do lekarza rodzinnego jeszcze tego samego dnia po stłuczce. Jeśli lekarz po badaniu stwierdzi, że wszystko jest w porządku, nie będziesz się niepotrzebnie zamartwiać. Jeśli zdiagnozuje jakiś uszczerbek na zdrowiu tym lepiej dla Ciebie- im szybciej zaczniesz leczenie tym większa szansa na pełne odzyskanie zdrowia.

Średnie lub ciężkie obrażenia

Jeśli Twoja obrażenia odniesione w wypadku są poważne, priorytetem jest Twoje zdrowie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa do Ciebie i do Twoich bliskich będą wydzwaniać rozmaite firmy odszkodowawcze (zwłaszcza jeśli informacja o Twoim wypadku pojawi się w prasie) oferujące swoje usługi. Pomijając kwestię etyki takich działań w jednym trzeba się zgodzić- dobrze jest jak najszybciej znaleźć profesjonalnego pełnomocnik  (radcę prawnego lub adwokata), który będzie czuwał nad przebiegiem postępowania karnego i zgłosi w Twoim imieniu roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Jak wybrać dobrego pełnomocnika, który kompleksowo zajmie się Twoją sprawą karną i cywilną, a nie będzie tylko czekał na zainkasowanie prowizji?

 • Po pierwsze sprawdź czy podpisujesz umowę (nie pełnomocnictwo!) bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem. Nazwisko takiej osoby powinno znajdować się w nazwie firmy, która jest stroną umowy. Dlaczego nie polecamy podpisywania umów z firmami, które mają w nazwie sp. z o.o. albo s.a.? Są to spółki kapitałowe, których odpowiedzialność jest ograniczona do pewnej kwoty. Radca prawny i adwokat w przypadku popełnienia błędu lub zaniedbania odpowiadają finansowo wobec swojego klienta (mają również obowiązkowe ubezpieczenia na takie przypadki), a w przypadkach rażących mogą odpowiadać również dyscyplinarnie. Spółki kapitałowe mają jedynie ograniczoną odpowiedzialność, o czym boleśnie przekonali się klienci EuCO.
 • Po drugie upewnij się czy Twój pełnomocnik będzie Cię reprezentował również w postępowaniu karnym. Wielu pełnomocników zainteresowanych jest wyłącznie sprawą cywilną i nie przywiązuje większej wagi do sprawy karnej. Jako osoba pokrzywdzona w wypadku masz prawo żądać ukarania sprawcy. Niejednokrotnie wymierzenie sprawiedliwości sprawcy jest dla pokrzywdzonych wielką pomocą w przezwyciężeniu traumy powypadkowej. Dlatego zanim podpiszesz umowę poproś o przedstawienie przykładowych protokołów rozpraw karnych na których obecny był pełnomocnik.
 • Po trzecie zwróć uwagę na wysokość prowizji. Rynkowe stawki wynagrodzenia prowizyjnego wahają się w granicach od 15 do 20% brutto. Im większy uszczerbek na zdrowiu tym wyższa kwota zadośćuczynienia a wobec tego tym niższa powinna być wysokość prowizji. Wyższe stawki prowizji (powyżej 20% brutto) są uzasadnione w sprawach skomplikowanych- gdy nie jest pewne kto jest sprawcą wypadku lub gdy poszkodowany przyczynił się do wypadku.

Ważne: zgodnie z kodeksem etyki ani radcowie prawni ani adwokaci nie mogą umawiać się wyłącznie na wynagrodzenie prowizyjne. Zastanów się jednak czy nie warto zapłacić kilka stów na początku, aby na koniec otrzymać zasądzone świadczenia co do grosza, a nie zastanawiać się gdzie się podziała firma, z którą podpisałaś/eś umowę.

Co Ci się należy:

Zadośćuczynienie:

Jeśli odniosłaś/eś obrażenia w wypadku należy ci się zadośćuczynienie. Jest to kwota pieniężna zależna od wielkości Twojego uszczerbku na zdrowiu, która ma choć w części zrekompensować Twoje cierpienie i pomóc Ci przezwyciężyć traumę. Nie ma prostego kalkulatora wysokości należnego Ci zadośćuczynienia. Nie umniejszając niczyjej krzywdy, możemy jednak się zgodzić, że inne jest cierpienie osoby, która straciła palec u ręki, inne kogoś kto złamał nogę a jeszcze inne kogoś kto złamał kręgosłup i całe życie będzie przykuty do wózka.  Każde cierpienie jest indywidualnym odczuciem konkretnej osoby, ale sądy mierząc się z wieloma sprawami różnych osób poszkodowanych w wypadkach, wypracowały sprawiedliwy sposób szacowania wysokości kwot należnych tytułem zadośćuczynienia. Jakie są te kryteria?:

 • rodzaj uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia,
 • ich nieodwracalny charakter polegający zwłaszcza na kalectwie,
 • długotrwałość i przebieg procesu leczenia,
 • stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i długotrwałość,
 • wiek poszkodowanego,
 • jego szanse na przyszłość,
 • poczucie nieprzydatności społecznej, poczucie bezradności,
 • utrata możliwości wykonywania pracy, korzystania z rozrywek,
 • pomocniczo procentowy stopień uszczerbku na zdrowiu.


Nasza kancelaria, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, potrafi precyzyjnie szacować wysokość zadośćuczynienia. Dlaczego jest to ważne? Po wypadku jesteś rozgoryczona/y i skupiona/y na sobie- zwłaszcza jeśli jest to pierwsza sytuacja w Twoim życiu kiedy odczuwasz intensywny i długotrwały ból. W takim stanie psychicznym łatwo jest ulec firmom odszkodowawczym, które obiecują Ci, że będą dochodzić milionowego zadośćuczynienia. Zamiast realnie porównać swoją sytuację z krzywdą innych osób, wybierasz firmę, która obiecuje Ci najwięcej gruszek na wierzbie. Dlaczego tak ważne jest prawidłowe oszacowanie przysługującego Ci zadośćuczynienia? Dlatego, że nie sztuką jest złożyć pozew na milion złotych- sztuką jest wygrać proces w całości. W przypadku wygrania procesu w połowie albo w jeszcze mniejszej części sąd obciąży Ciebie (a nie Twoją firmę odszkodowawczą) kosztami procesu.

Jaka to jest różnica pokazuje poniższa tabela:

kwota dochodzona pozwem

1 000 000,00 zł

300 000,00 zł

koszty opinii biegłych

15 000,00 zł

15 000,00 zł

koszty zastępstwa procesowego

10 800,00 zł

10 800,00

opłata od pozwu

50 000,00 zł

15 000,00 zł

zasądzona kwota

300 000,00 zł

300 000,00 zł

wynagrodzenie prowizyjne (20%)

60 000 zł

60 000,00 zł

koszty procesu które musisz ponieść

15 000,00 + 10 800,00+ 50 000,00 zł = 75 800 zł

0 zł

kwota która zostaje dla Ciebie

300 000,00- 60 000,00 – 75 800= 164 200 zł

300 000,00- 60 000,00= 240 000,00 zł

Jak widać firmy odszkodowawcze, które obiecują Ci bajońskie sumy zadośćuczynienia, bawią się na Twój koszt. To Ty ponosisz ryzyko przeszacowania roszczeń- ich wynagrodzenie się zgadza. Oczywiście sąd może w szczególnych przypadkach zwolnić Cię z obowiązku ponoszenia kosztów procesu- jednak jest to wyjątek, a nie zasada. Dlatego wybierając pełnomocnika, nie kieruj się tym, kto Ci więcej obieca. Zapytaj dlaczego jego zdaniem taka kwota będzie adekwatna do Twojej krzywdy i czy ma na to jakieś dowody (wyroki w podobnych sprawach, analizę tabeli uszczerbków na zdrowiu).

Zabezpieczenie roszczeń:

Wiele firm odszkodowawczych po podpisaniu umowy z osobą poszkodowaną czeka na zakończenie postępowania karnego i dopiero po prawomocnym wyroku karnym wysyła pozew do sądu cywilnego. Tłumaczą to najczęściej tym, że wina sprawcy nie została prawomocnie przesądzona, dlatego nie chcą narażać klientów na ryzyko przegrania procesu. Dlaczego jest to błędna strategia? Dlatego, że wina w sensie karnym to nie to samo co odpowiedzialność cywilna. Owszem, prawomocny wyrok karny skazujący przesądza również odpowiedzialność cywilną, ale wyrok uniewinniający nie oznacza, że sprawca wypadku uniknie odpowiedzialności cywilnej. Dlaczego nie warto czekać? Doświadczony radca prawny lub adwokat jest w stanie na podstawie ustalonych okoliczności wypadku, stwierdzić czy sprawca ponosi odpowiedzialność cywilną. Jeśli jesteś osobą, które odniosła ciężkie obrażenia wskutek wypadku, potrzebujesz natychmiast pieniędzy na leczenie. Im później rozpoczniesz rehabilitację tym gorszy efekt ona przyniesie. Nasza kancelaria, dzięki dużemu doświadczeniu jest w stanie samodzielnie ocenić podstawy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku, a następnie w ciągu tygodnia wysłać zgłoszenie szkody do jego ubezpieczyciela OC, a po 30 dniach (jest to ustawowy termin zarezerwowany dla towarzystw ubezpieczeniowych na likwidację szkody) wnieść pozew do Sądu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń. Na czym polega to zabezpieczenie? Na tym że w czasie trwania procesu Ubezpieczyciel będzie wypłacać Ci pewną kwotę pieniężną co miesiąc, aż do czasu zakończenia procesu. Nie będzie to kwota, która pokryje 100% Twoich potrzeb bo zabezpieczenie nie może zastępować wyroku. Jednak w sytuacji, gdy wydajesz co miesiąc np. 2000 zł na leczenie, 1000 zł zabezpieczenia realnie pomaga Ci odzyskać zdrowie.

Odszkodowanie

Kolejnym roszczeniem, które przysługuje Ci od sprawcy wypadku jest odszkodowanie. Jest to roszczenie bardzo szerokie które obejmuje:

 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zwrot kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych, sprzętu medycznego
 • zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych
 • zwrot kosztów opieki
 • zwrot kosztów dostosowania mieszkania/ samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej
 • wyłożenie z góry określonej sumy pieniężnej na koszty leczenia,
 • zwrot utraconych zarobków,
 • rentę cywilną z uwagi na zwiększone potrzeby.
 • zwrot wartości rzeczy które uległy uszkodzeniu wskutek wypadku,

 

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji:

Najczęściej leczymy się w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Tym niemniej nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że system publiczny nie jest wydolny. Skierowania z dopiskiem “na cito” lub “pilne”  realizowane są przy sprzyjających okolicznościach w terminach miesięcznych. A TK kręgosłupa trzeba mieć na wczoraj, żeby lekarz mógł stwierdzić, czy tylko nadwyrężyłaś/ eś sobie mięśnie czy może doszło do pęknięcia trzonu kręgu. W takich sytuacjach nie wahaj się korzystać z prywatnych usług. Twoje zdrowie jest najważniejsze i masz prawo korzystać z prywatnej służby zdrowia, żeby je ratować. Pamiętaj jednak o fakturach imiennych lub chociaż o zachowaniu paragonu. Ubezpieczyciele OC często kwestionują zasadność ponoszenia kosztów prywatnego leczenia. Twierdzą, że skoro dana usługa jest dostępna w ramach służby publicznej to poszkodowany jest zobowiązany z niej korzystać, a nie powiększać szkodę. Na szczęście Sądy wiedzą jak funkcjonuje publiczna służba zdrowia i nie widzą przeszkód w zasądzeniu zwrotów kosztów prywatnej rehabilitacji czy konsultacji u specjalistów. Zresztą nikt przy zdrowych zmysłach nie wydawałby swoich pieniędzy na prywatne leczenie, gdyby w zasięgu ręki miał dostępne usługi publiczne.

Zwrot kosztów leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego:

Roszczenie o zwrot kosztów obejmuje nie tylko leki przepisane Ci przez lekarzy na receptę, ale także wszelkie lekarstwa dostępne bez recepty, które lekarz Ci zalecił. Chodzi tu przede wszystkim o środki przeciwbólowe (w tabletkach lub maściach), ale także o wszelkiego rodzaju suplementy diety, witaminy i minerały, środki specjalnego żywienia (np. nutridrink), maści i balsamy (np. przeciwodleżynowe lub na blizny). Wszystko co może pomóc Ci szybciej powrócić do zdrowia, zmniejszyć ból lub poprawić samopoczucie.

Zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych:

Ważne- nawet jeśli korzystasz ze świadczeń medycznych finansowanych z NFZ należy Ci się zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych. Jeśli przebywasz w szpitalu a Twoi bliscy przyjeżdżają, żeby podtrzymać Cię na duchu, również możesz domagać się zwrotu kosztów ich dojazdów.


Zwrot kosztów opieki:

Co więcej, jeśli po powrocie do domu wymagasz pomocy np. przy przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu, robieniu zakupów, a bliscy poświęcają na to bezpłatnie swój czas, również należy Ci się zwrot kosztów opieki. W sytuacjach ciężkich, gdy odniesione obrażenia spowodowały niepełnosprawność w stopniu średnim lub znacznym, możesz skorzystać z pomocy pielęgniarki środowiskowej z ośrodka pomocy społecznej. Najczęściej jednak osoby z pomocy społecznej nie są w stanie zapewnić opieki dłużej niż kilka godzin w tygodniu. A przy znacznym stopniu niepełnosprawności najczęściej występuje też niezdolność do samodzielnej egzystencji- co oznacza konieczność opieki praktycznie 24h na dobę.  Nasza kancelaria dzięki wieloletniemu doświadczeniu i trosce o naszych klientów, wie jak uzyskać zwrot kosztów opieki sprawowanej przez osoby najbliższe, jak wywalczyć rentę cywilną uwzględniającą konieczność opłacania opiekunów a także pomaga wywalczyć świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy w związku z opieką nad dorosłą osobą niepełnosprawną.

Zwrot kosztów dostosowania mieszkania/ samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej:

Po wypadku zmienia się dosłownie wszystko. Nawet przy stosunkowo niewielkich urazach może okazać się, że przekroczenie progu prysznica będzie wyzwaniem. Przy ciężkich urazach praktycznie całe mieszkanie wymaga dostosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Czasem nawet trzeba zmienić mieszkanie, kiedy znajduje się ono na 4 piętrze bloku bez windy. Nasza kancelaria nie tylko zajmie się dochodzeniem roszczeń. Czuwamy również nad procedurą sprzedaży i zakupu mieszkania, aby osoba poszkodowana nie musiała obawiać się o bezpieczeństwo transakcji.

Kolejnym roszczeniem które przysługuje poszkodowanym w ramach odszkodowania jest żądanie dostosowania samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Najczęściej takie osoby wymagają zmiany pojazdu z manualną skrzynią biegów na samochód z automatyczną skrzynią biegów. Tym niemniej istnieje wiele różnych rozwiązań umożliwiających osobom niepełnosprawnym kierowanie pojazdem, jak  gaz-hamulec ręczny, dźwignia do wózka inwalidzkiego itp.

Wyłożenie z góry określonej sumy pieniężnej na koszty leczenia:

Czasem jest tak, że leczenie przeprowadzone w ramach polskiego systemu publicznej opieki zdrowotnej zostało zakończone ustabilizowaniem Twojego stanu zdrowia, jednak bez pełnej rekonwalescencji. W ramach NFZ nie są refundowane np. operacje plastyczne blizn na twarzy lub uzupełnienia kości czaszki. Czasem nadzieja na odzyskanie zdrowia znajduje się w zagranicznych klinikach i nowatorskich metodach leczenia, które jednak sporo kosztują. Nasza kancelaria skutecznie dochodzi roszczeń o wyłożenie z góry sumy pieniężnej na pokrycie kosztów takiego leczenia.

Zwrot utraconych zarobków:

Wypadek, oprócz konsekwencji stricte zdrowotnych, pociąga za sobą również konsekwencje w sferze zarobków. Już sam fakt, że w trakcie chorobowego przysługuje zasiłek w wysokości  80% wynagrodzenia, wskazuje że tracisz 20%. Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub dorabiasz sobie po godzinach, Twoje straty z pewnością są znacznie większe. My też jesteśmy przedsiębiorcami i znamy rzeczywistość gospodarczą w Polsce. Dlatego potrafimy dokładnie oszacować Twoją stratę i uwiarygodnić ją w sądzie.

Renta cywilna:

Roszczenia zwrot kosztów są świadczeniami jednorazowymi. W sytuacji zaś, gdy wskutek wypadku stałaś/ eś się osobą niepełnosprawną istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wyżej wymienione koszty będziesz ponosić co miesiąc. W takim przypadku przysługuje Ci tzw. renta cywilna która ma rekompensować koszty zwiększonych potrzeb (na leki, opatrunki, koszty dojazdów, leczenia i rehabilitacji) oraz zmniejszonych widoków na przyszłość (mniejsze zarobki). Jest to bardzo ważne roszczenie, które zapewnia Ci spokojne funkcjonowanie jeszcze przez wiele lat po zakończeniu procesu. Dlatego przywiązujemy bardzo dużą wagę do roszczeń rentowych i nie dajemy się zwieść propozycjom ugodowym, które mają na celu pozbawienie poszkodowanych renty cywilnej.

Zwrot wartości rzeczy które uległy uszkodzeniu wskutek wypadku:

Ostatnim roszczeniem jest zwrot wartości rzeczy, które uległy uszkodzeniu wskutek wypadku. Ciuchy pocięte przez lekarzy, zakrwawione buty,  złamane okulary, zniszczone torebki, plecaki a także ich zawartość, to często drobiazgi o których poszkodowani łatwo zapominają w obliczu bólu i tragedii, z którą przyszło im się zmierzyć. My jesteśmy od tego, aby zapewnić naprawienie szkody w pełni, łącznie z detalami.

Nasze sukcesy:

Zadośćuczynienie: 750 000 zł z odsetkami (370 590,41 zł)
Odszkodowanie w wysokości: 185 418,04 zł
Renta miesięczna na przyszłość: 3 240,58 zł

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.